Please return following links to the footer:
Designed by SMThemes.com, thanks to: CrocoThemes.com, JDis.co and SJThemes.com
Systemy rozliczeń kelnerskich

Systemy rozliczeń kelnerskich

W zakładzie gastronomicznym cała sprzedaż odbywa się w zasadzie za pośrednictwem kelnerów. Do obowiązku zakładu należy więc zorganizowanie odpowiedniej kontroli rozliczeń kelnerskich, by z jednej strony chronić interes zakładu, z drugiej zaś konsumentów.

Kontrolę rozliczeń kelnerskich w zakładach gastronomicznych można przeprowadzać systemem: bloczkowym (system kontroli bonowej), francuskim, pół-francuskim, kas kelnerskich (czekowym).

System bloczkowy jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem kontroli w zakładach gastronomicznych. Jest on stosowany w zakładach, które nie mają kas kelnerskich.

Kolejność czynności wykonywanych przez kelnera w systemie bloczkowym:

♦    przyjmuje zamówienia od konsumenta;

♦    wypisuje bon na bloczku w 2 egzemplarzach (przez kalkę) z podaniem nazwy dania i cen, oddzielnie do ekspedycji i bufetu;

♦    pobiera zamówione towary na podstawie oryginału, a kopie pozostawia w bloczku;

♦    po zażądaniu rachunku przez konsumenta, podsumowuje należność na druku rachunkowym w 2 egzemplarzach (przez kalkę); konsument otrzymuje oryginał;

♦    dokonuje rozliczenia końcowego, polegającego na porównaniu kopii rachunków oraz kopii bonów u kelnerki i w bufecie.

Bony i druki rachunkowe są oznaczone kolejnymi numerami; ich ewidencję prowadzi dział rozliczeń. Wszystkie druki muszą mieć pieczątkę zakładu. Wystawienie oryginalnego rachunku i wręczenie go konsumentowi pozwala na ścisłe kontrolowanie pobieranych przez kelnera należności.

System francuski wymaga zatrudnienia kontrolerki, której stanowisko pracy powinno znajdować się w pobliżu ekspedycji. Na stanowisku tym musi znajdować się odpowiednio przygotowana deska z gwoździami (tyle gwoździ, ile jest stołów w sali). Pod każdym gwoździem jest umieszczony numer, odpowiadający numerowi stołu w sali. Dodatkowym wyposażeniem stanowiska kontrolerki są bloczki rachunkowe, w odpowiedniej ilości.

Czynności wykonywane przez kelnera i kontrolerkę w systemie francuskim:

♦    kelner, przechodząc obok stanowiska kontrolerki (do ekspedycji), wręcza jej pierwszy egzemplarz czeku kelnerskiego;

♦    kontrolerka kładzie czek nad gwoździkiem oznaczonym numerem odpowiadającym numerowi stołu, wpisanym na czeku;

♦    drugi egzemplarz czeku kelner przekazuje do kuchni lub bufetu, z którego pobiera towar;

♦    z chwilą wyjścia z ekspedycji z zamówionym towarem, kelner przekazuje zrealizowane zamówienie kontrolerce;

♦    kontrolerka porównuje towar ze złożonym zamówieniem i umieszcza czek na odpowiednim gwoździu;

♦    na podstawie tych czeków kontrolerka przygotowuje rachunek dla konsumenta;

♦    kelner dokonuje inkasa należności.

System półfrancuski wymaga zatrudnienia kasjerki, która na bieżąco odnotowuje zamówienia konsumentów na specjalnym kartonie. Karton ten jest podzielony na kwadraty, odpowiadające rewirom i liczbie stolików.

Do zadań kasjerki w systemie półfrancuskim należy:

♦    sprawdzanie rachunków i odbieranie należności;

♦    potwierdzanie należności na rachunku.

Podstawą do rozliczeń kelnera z zakładem jest kopia kwitariusza rachunkowego (prowadzonego przez kasjerkę), porównana z raportem bufetowej i blokierki.

System kas kelnerskich jest najefektywniejszy, z punktu widzenia szybkości i dokładności pracy kelnera. Każdy kelner ma wyznaczony w kasie swój licznik, do którego ma klucz.

Czynności wykonywane przez kelnera w systemie kas kelnerskich:

♦    po przyjęciu zamówienia od konsumenta wybija oddzielnie dla kuchni i oddzielnie dla bufetu czeki z podaniem wartości poszczególnych towarów;

♦    na wystawionych maszynowo czekach wpisuje (obok wartości) ilość i nazwę potrawy lub napoju oraz składa swój podpis.

Po zakończeniu pracy przez kelnerów kierownik odczytuje z poszczególnych liczników ich obroty i na tej podstawie rozlicza kelnerów z utargów.

Leave a reply